kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

Оголошення

Автор: Віталій. Posted in Uncategorised

Повідомлення про проведення загальних зборів

До відома акціонерів приватного акціонерного товариства «Артсервіс» (кодЄДРПОУ - 20836479)

Приватне акціонерне товариство «Артсервіс» (даліТовариство), якезареєстрованетазнаходитьсязаадресою: 79018, містоЛьвів, вул. Антоновича, 47, повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерівТовариства. Дата, час та місце проведення загальних зборів: 30 травня 2018 року, о 11 год. 00хв. за адресою: м. Львів, вул. Винниченка, 8 кабінет правління. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів та уповноважених осіб для участі в річних загальних зборах: реєстрація акціонерів для участі в зборах почнеться о 10 год. 30 хв. Та закінчиться о 10 год. 55 хв.. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах складеного станом на 24 годину 23 травня 2018 року.

Перелікпитань, включенихдопроектупорядкуденного:

 1. . Прообрання лічильноїкомісії Загальнихзборів акціонерівТовариства.
 2. . Прозатвердження регламентуроботи Загальнихзборів акціонерівТовариства.
 3. . Прообрання Головита секретаряЗагальних зборівакціонерів Товариства.
 4. . Затвердження звіту виконавчого органу Товариства. Прийняття рішенняза наслідками розгляду звіту виконавчого органу про фінансово-господарську діяльністьТовариства за 2016 рік.
 5. . Прийняттярішення занаслідками розгляду звіту виконавчого органу про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 рік.
 6. . Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора Товариства за 2016 рік.
 7. . Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора Товариства за 2017 рік.
 8. . Про затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
 9. . Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
 10. . Про порядок розподілу прибутку за 2016 рік та покриття збитків.
 11. . Про порядок розподілу прибутку за 2017 рік та покриття збитків.
 12. . Прийняття рішення про вчинення головою правління та наступне схвалення значних правочинів.. Попереднє схвалення значних правочинів.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

 

Найменування показника

Період (на 31.12 звітного періоду )

Період (на 31.12 звітного періоду )

2016

2017

Усього активів

3096,0

3979,9

Основні засоби

362,0

261,4

Запаси

916,0

959,6

Сумарна дебіторськазаборгованість

1172,0

1714,8

Грошові коштита їхеквіваленти

573,0

955,7

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

2632,0

2840,5

Власний капітал

2634,0

2841,3

Зареєстрований ( пайовий/статутний) капітал

0,8

0,8

Довгострокові зобов'язання ізабезпечення

-

-

Поточні зобов'язання ізабезпечення

462,0

1138,6

Чистий фінансовийрезультат : прибуток (збиток)

347,0

208,5

Середньорічна кількістьакцій (шт.)

100

100

Чистий прибутокзбиток наодну акцію

3,5

2,1

ДляреєстраціїтаучастіуЗагальнихзборахакціонерамнеобхідномати:

документ, що посвідчує особу (паспорт);

- довіреність на право участі у Загальних зборах акціонерів (для представників акціонерів), оформлену відповідно до чинного законодавства.

Акціонери мають право ознайомитись з матеріалами та документами під час підготовки до загальних зборів за адресою: 79008, м. Львів, вул.. Винниченка, 8 у робочі дні з понеділка по пятницю з 10-00 до 17-00 год., перерва з 13-00 до 14-00 год., та в день проведення річних загальних зборів, у місці їх проведення.

Адресавеб-сайту, наякомурозміщенаінформаціязпроектамирішеньщодокожногозпитаньпорядкуденного, атакожінформація, зазначенавчастинічетвертійстатті 35 ЗаконуУкраїни "Проакціонернітовариства": http://artservice.lviv.ua/.


Додаткова інформація для акціонерів Товариства:

Акціонери мають право вносити пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиція до порядку денного подається в письмовій форміі з зазначення мпрізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типута/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

Представником акціонера на загальних зборах акціонерів Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена оба юридичної особи. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а  також може посвідчуватися  депозитарною установою.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документамиРозний В. Тел.0503704380

ПравлінняТовариства.