kantrium.com | MySuomi.com | vivaspb.com | finntalk.com

Оголошення

Автор: Віталій. Posted in Uncategorised

До відома акціонерів приватного акціонерного товариства «Артсервіс» (код ЄДРПОУ - 20836479)

   Приватне акціонерне товариство «Артсервіс» (далі Товариство), яке зареєстроване та знаходиться за адресою: 79018, місто Львів, вул. Антоновича, 47, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 29 квітня 2016 року, о 10 год. 00хв. за адресою: м. Львів, вул. Винниченка, 8 кабінет правління. Реєстрація акціонерів та уповноважених осіб для участі в річних загальних зборах акціонерів проводиться з 09 год. 30 хв. до 09 год. 55 хв. за місцем проведення зборів 29 квітня 2016 року. Право участі у річних загальних зборах мають акціонери (їх представники), які обліковуються в реєстрі (переліку) акціонерів, складеного станом на 24 годину 23 квітня 2016 року.

Порядок денний:

  1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.
  2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
  3. Про затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства.
  4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту голови правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2015 рік.
  5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора Товариства за 2015 рік.
  6. Про затвердження річного звіту, балансу Товариства за 2015 рік.
  7. Про порядок розподілу прибутку за 2015 рік та покриття збитків.
  8. Обрання Голови правління Товариства. Затвердження умов договору з Головою правління та обрання особи, уповноваженої на підписання договору.
  9. Обрання Ревізора Товариства. Затвердження умов договору з Ревізором та обрання особи, уповноваженої на підписання договору з Ревізором.

   Для участі у зборах вам необхідно мати при собі: Документ, що засвідчує особу акціонера (паспорт);Довіреність на право участі у зборах, оформлену згідно з чинним законодавством (для представників юридичних та фізичних осіб). 

   Додаткова інформація для акціонерів Товариства: Акціонери мають можливість особисто ознайомитись з матеріалами та документами під час підготовки до річних загальних зборів акціонерів за адресою: м. Львів вул. Винниченка, 8 кабінет правління у робочі дні: понеділок-четвер з 10-00 до 16-00 годин, перерва з 13-00 до 14-00 години, п’ятниця з 10-00 до 15-00 години, та в день проведення загальних зборів, у місці їх проведення.

Відповідальна посадова особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами — Розний Віктор Петрович, телефон: (050) 370 43 80.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014- 2015 рр. (у тис грн.)

Найменування показника
2014 рік
2015 рік
Усього активів
2379
3005
Основні засоби
350
241
Довгострокові фінансові інвестиції
-
-
Запаси
571
1001
Сумарна дебіторська заборгованість
1351
1474
Грошові кошти та їхні еквіваленти
14
211
Нерозподілений прибуток
1969
2285
Власний капітал
1971
2287
Статутний капітал
1
1
Довгострокові зобов’язання
-
-
Поточні зобов’язання
408
718
Чистий прибуток (-збиток)
-208
448
Середньорічна кількість акцій (штук)
100
100
Кількість власних акцій, викуплених протягом року
-
-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом року
-
-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
50
47
 
Голова правління ПрАТ «Артсервіс»
 
Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 25 березня 2016 р. в Бюлетені «Цінні папери України» №54.
 
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
 
Голова правління Самокіш С.В. 24.03.2016 р.